Opći uvjeti

 EQUINOX d.o.o. poklon bon

 

 

OPĆI UVJETI

 

Općim uvjetima poslovanja s Poklon bonovima Equinox d.o.o. Oib : 01133708326 ,  Čeminac Stjepana Radića 66 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) utvrđuje prava i obveze Izdavatelja i Kupaca u svezi korištenja Poklon bonova Izdavatelja. Ovi Opći uvjeti obvezuju Izdavatelja i svakog kupca koji kupi Poklon bon odnosno koji Poklon bonovima plaća svu robu koju kupuje na prodajnom mjestu Izdavatelja.

Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da sa kupovinom Poklon bona prihvaća Opće uvjete za korištenje Poklon bonova.

OPĆENITO

Poklon bon je dokument izrađen od papira 250g i sadrži logo Društva, vrijednost Poklon bona datum izdavanja te serijski broj Poklon bona.

Poklon bonove izdaje Izdavatelj temeljem plaćanja i Izdavatelj ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu koju prodaje u svim svojim prodajnim mjestima -prodavaonicama u Republici Hrvatskoj

VRIJEDNOSTI POKLON BONOVA

Poklon bon može biti izdan tako da se na njemu nalazi iznos od 50,00 kn, 100,00 kn, 200,00 kn 500,00 kn i 1.000,00 kn . Minimalni iznos Poklon bona za koji se može kupiti roba je 50,00 kn.

Poklon bon je moguće kupiti u našem prodajnom prostoru gotovinom ili debitnim i kreditnim karticama( cijena bona uvećava se za proviziju banke u iznosu od 7%) Bon od 50,00 kn pri plaćanju karticama iznosi 53,50 kn , bon od 100,00 kn pri plaćanju karticama iznosi 107,00 kn , bon od 200 kn pri plaćanju karticama iznosi 214,00 kn , Bon od 500 kn pri plaćanju karticama iznosi 535,00 kn.

PRODAJNA MJESTA

 

Equinox d.o.o. , Čeminac , Stjepana Radića 66

 

OBVEZE IZDAVATELJA

Za Izdavatelja obveza s naslova Poklon bonova nastaje u trenutku kada kupac Poklon bona uplati   vrijednost Poklon bona. Na Poklon bonu se upisuje datum kupnje Poklon bona. Ispunjenje potraživanja iz Poklon bona može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

Obveza Izdavatelja s osnova Poklon bona prestaje kada Izdavatelj primi Poklon bon kao sredstvo plaćanja za robu, protekom roka valjanosti Poklon bona ili ako Poklon bon postane nevaljan iz razloga navedenih u ovim Općim uvjetima.

Izdavatelj ne odgovara za gubitak Poklon bona te se u slučaju gubitka, uništenja ili isteka roka valjanosti Poklon bona ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

Izdavatelj neće Imatelju Poklon bona izvršiti povrat novca za vrijednost Poklon bona.

Na Poklon bon sa definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

Društvo može odbiti ispunjenje obveze iz Poklon bona, ako utvrdi da je Poklon bon krivotvoren ili da je rok trajanja istekao ili da je Poklon bon tako uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj.

PRAVA IMATELJA POKLON BONA

Ispunjenje obveze s naslova Poklon bona može zahtijevati donositelj Poklon bona za vrijeme trajanja roka Poklon bona u bilo kojem prodajnom mjestu Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.

Rok iskorištenja Poklon bona je 6 (šest) mjeseca od dana kupnje Poklon bona.

Poklon bon ne glasi na ime te je stoga prenosiv

Poklon bonovi se mogu kupiti u neograničenim količinama.

Kupac može kupovati sa Poklon bonovima robu iz cjelokupnog asortimana Izdavatelja bez ograničenja.

Ukoliko iznos na Poklon bonu nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

Poklon bonom može se platiti cjelokupan iznos računa ili djelomičan iznos računa.

U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Poklon bona, Izdavatelj neće vratiti ostatak iznosa.

Jedan račun se može platiti s više Poklon bonova.

OSTALE ODREDBE

Kupac Poklon bona prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja Poklon bona sa danom kupnje Poklon bona.

Opći uvjeti poslovanja s Poklon bonovima vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.e-quinox.hr, te u prodajnom mjestu Izdavatelj.

Prodajno mjesto pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljnje prodaje Poklon bonova u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste do njihovog roka valjanost

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Belom Manastiru.

Opći uvjeti  stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Čemincu, dana 30.05.2016.g.

 

 

Equinox d.o.o.

Stjepana Radića 66

31325 Čeminac

Tel: 091/1977-244

Mail: servis@e-quinox.hr

 

 

 

Copyright  d.o.o.


PRISTUPAČNOST
Za čitanje teksta web stranice naglas na Hrvatskom jeziku koristite Microsoft Edge preglednik